Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł! Want to support this website? Click here and add some funds! Your money will then be used to pay for any of our services, including removing this ad.

Konto

Nr konta parafialnego: Raiffeisen Bank 82 1750 0012 0000 0000 3634 5788
 
 W tytule wpłaty wpisujemy "darowizna na cele kultu religijnego", podajemy swoje imie i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu możliwości odpisania darowizny od podatku.

Migawki

Mokra 198
42-120 Miedźno
tel. (34) 317-86-46;
tel. kom. 736-241-670

parafiamokra@gmail.com

 

Mini Galeria

a.jpg
Przegląd wszystkich artykułów w sekcji
Cmentarz Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

REGULAMIN CMENTARZA

Parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
w Mokrej

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia  17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) stanowi się co następuje.

§1

Katolicki Cmentarz Grzebalny, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. 

§2

1.     Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.

2.     Czynności administrowania cmentarzem Proboszcz powierza Administratorowi Cmentarza z zachowaniem uprawnień Proboszcza jako Zarządcy.

3.     Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej.

§3

1.     Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7.12.2001 r. § 6 pkt 1).

2.     Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.

3.     Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.

4.     Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.

5.     Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.

6.     Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.

7.     Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

§4

1.     Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

§5

1.    Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody Administratora Cmentarza.

2.    Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych posiada Administrator cmentarza.

3.    Administrator cmentarza może powierzyć prace opisane w § 6, pkt. 2 osobom lub firmom zewnętrznym.

4.    Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu, budowa grobowca (pieczary), budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, posadowienie ławki, jest uzyskanie zgody Administratora Cmentarza.

§6

1.     Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Administratorem Cmentarza.

2.     Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

3.     Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Administrator Cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót.

4.     Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.

5.     Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.

6.     Administrator Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w ramach terenu cmentarnego.

7.     Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.

8.     W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby.

9.     Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Administratorem Cmentarza.

10.         Prace prowadzone poza ustalonym czasem lub bez zezwolenia Administratora uważane są za nielegalne.

11.         Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

12.         Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

§7

 Na Cmentarzu zabrania się:

1.     zakłócania ciszy, porządku i powagi  miejsca,

2.     zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotów itp.,

3.     palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających, 

§8

Zarządca Cmentarza przyjmuje ofiary w szczególności za:

1.    przydzielenie miejsca pod grób tzw. placowe,

2.    użytkowanie miejsca czyli tzw. pokładne oraz jej przedłużenie po 20 latach,

3.    zezwolenie na wykonywanie prac remontowych i budowlanych,

4.    korzystanie z Cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych wykraczających poza standardowe ramy obsługi pochówku,

5.    zezwolenie na ekshumacje zwłok,

6.    zmianę dysponenta grobu.

§9

1.     Wszelkie ofiary przyjmowane są w imieniu i na rzecz Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza Parafii.

2.     Wszelkie złożone ofiary za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentarnego należą w całości do Parafii i pozostają do dyspozycji Proboszcza. 

§10

1.     Przez złożenie ofiary za przydzielenie miejsca, tzw. placowe, nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.

2.     Ofiarę za przydzielenie miejsca (placowe) składa się jednorazowo.

3.     Ofiarę za użytkowanie miejsca (pokładne) składa się na okresowo, co 20 lat.

4.     Potwierdzenie złożenia ofiar należy przechowywać bezterminowo celem udokumentowania prawa do dysponowania miejscem i/lub w przypadku korzystania z miejsca i/lub grobu w przyszłości.

5.     Złożone ofiary nie podlegają zwrotowi.

6.     Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

7.     Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie ofiary, Zarząd Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

8.     Osobie, która pomimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej ofiary, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.

9.     W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarządca Cmentarza.

10.         Po wygaśnięciu ofiary za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia ofiary 20-letniej.

11.         Przedłużenie prawa do dysponowania na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary 20-letniej.

12.         Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.

13.         W przypadku nie wniesienia ofiary w terminie, za zgodą Zarządu Cmentarza, możliwe jest przywrócenie praw do grobu.

14.         Po wygaśnięciu ofiary 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia dzierżawy,  przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

§11

1.     Dysponentem nowego grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. placowe i pokładne

2.     Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. pokładne.

3.     Do dysponowania wolnym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego Dysponenta  według podanej kolejności:

a)    pozostały małżonek/ka/,

b)    krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./,

c)    krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./,

d)    krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

e)    powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

4.     Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.

5.     Posiadanie prawa o którym umowa w ust. 1, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.

6.     Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą lub Administratorem Cmentarza. 

§12

1.       Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

a)      na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,

b)      na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,

c)      na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.

2.       Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty za dzierżawę.

§13

1.    Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym:

a)   karty zgonu,

b)   dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.

2.    W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 
Wizyta duszpasterska - KOLĘDA Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

 
Ministranci Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
 
 
 

Lektorzy:

 

 

 

Ministranci starsi:

 

 

Ministranci młodsi:

 

 

 

 

 


 
 
Festyn 2012 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z ostatniego festynu:

https://picasaweb.google.com/111758076408562786610/29Czerwca2012

 
Adwent Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla czyli między 27 listopada a 3 grudnia. Trwa on od 23 do 28 dni, z których cztery zawsze są niedzielami. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą Adwentu. Adwent rozpoczyna się od pierwszych nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu, a kończy się pierwszymi nieszporami Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele.

 

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14).

 

Owo oczekiwanie ma swoje trzy znaczenia:

Najpierw wspominamy oczekiwanie na pierwsze, historyczne przyjście Jezusa. Łączyny się z tymi wszystkimi pokoleniami ludzi sprawiedliwych z czasów starego testamentu, którzy przez wieki oczekiwali na przyjście Mesjasza. Liturgia adwentowa ukazuje postacie tych świętych, którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście Mesjasza. Bóg już po grzechu pierworodnym obiecał, że przyjdzie "Potomek" Niewiasty, który zgładzi szatana. Naród wybrany przez wieki z nadzieją oczekiwał spełnienia tej obietnicy. Jan Chrzciciel stał się głosem wołającym, który zapowiadał przyjście Oblubieńca. Wpatrujemy się także w Maryję, która w szczególny sposób Jezusa oczekiwała. Ona poprzez swoje "niech mi się stanie", które wyraża Jej posłuszeństwo, uczy nas posłuszeństwa Słowu w wierze.

 

Bezpośrednio nasze myśli biegną ku Bożemu Narodzeniu - oczekujemy świąt, poprzez modlitwę, roraty, adwentowe postanowienia przygotowujemy się do tego świątecznego czasu. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł do nas, a więc i my winniśmy wyjść Bogu naprzeciw, aby spotkać się z wcielonym Synem Bożym. W tym czasie winno się odprawiać rekolekcje, które mają nam pomóc przygotować się na spotkanie z Jezusem.

 

Jednocześnie nasze myśli biegną ku przyszłości - przypominamy sobie, że kiedyś Jezus ponownie przyjedzie na ziemię, by usunąć zło i zakrólować nad całym światem. Oczekiwanie na przyjście Jezusa jest źródłem radości. Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek, który w życiu już na nic nie czeka jest nieszczęśliwy. Nasze życie staje się piękne dlatego, że jest czekaniem, jest dążeniem do czegoś, czekaniem na Kogoś, czekaniem na przychodzącego Chrystusa.

 

Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych:

Pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości);

Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości

 
1 Listopada Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 1 listopada Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia.

W Dzień Zaduszny 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

 

Odpusty za zmarłych

Miesiąc listopad, zwłaszcza pierwsze jego dni (oktawa) stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.

 

Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

 

Warunki uzyskania odpustu są następujące:

1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.

2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)

3. Spełnienie trzech warunków:

- spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej

- przyjęcie Komunii Świętej

- odmówienie Ojcze nasz.... Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE: Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

 

 

 
Różaniec Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

 RÓŻANIEC

     To  odmawianie modlitwy oraz medytacja w tym samym czasie. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryji.  Wyróżniamy 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.

Tajemnice powinno się odmawiać następująco: poniedziałek (tajemnice radosne), wtorek (tajemnice bolesne), środa (tajemnice chwalebne), czwartek (tajemnice światła), piątek (tajemnice bolesne), sobota (tajemnice radosne) i niedziela (tajemnice chwalebne).

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

 

Przyjmuje się, że jedna część Różańca czyli jedna tajemnica powinna być odmawiana w danym dniu. Tak więc nie jest konieczne odmawianie Pełnej Modlitwy w ciągu jednego dnia, czy za jednym razem. Wystarczy odmówić jedną część czyli jeden "sznur" różańca. 

 

Tajemnice Różańca ...

Każda z czterech części Pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z 5 Tajemnic:

Tajemnica Radosna

Poniedziałek i Sobota

1.      Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.

2.      Nawiedzenie świętej Elżbiety.

3.      Narodzenie Pana Jezusa.

4.      Ofiarowanie Jezusa w świątyni.

5.      Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Tajemnica Światła

Czwartek

1.      Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

2.      Objawienie Siebie na weselu w Kanie.

3.      Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4.      Przemienienie na górze Tabor.

5.      Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnica Bolesna

Wtorek i Piątek

1.      Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).

2.      Biczowanie Pana Jezusa.

3.      Ukoronowanie koroną z cierni.

4.      Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

5.      Śmierć na krzyżu.

Tajemnica Chwalebna

Środa i Niedziela

1.      Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

2.      Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

3.      Zesłanie Ducha Świętego.

4.      Wniebowzięcie Maryi.

5.      Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.