Facebook  Mokra 198  34 317 86 46, 736 241 670   parafiamokra@gmail.com A A A  

Przejdź do cmentarza


REGULAMIN CMENTARZA
Parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia  17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) stanowi się co następuje.

§1

Katolicki Cmentarz Grzebalny, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej. 

§2

 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.
 2. Czynności administrowania cmentarzem Proboszcz powierza Administratorowi Cmentarza z zachowaniem uprawnień Proboszcza jako Zarządcy.
 3. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej.

§3

 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7.12.2001 r. § 6 pkt 1).
 2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.
 4. Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 5. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.
 6. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 7. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

§4

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

§5

 1. Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody Administratora Cmentarza.
 2. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych posiada Administrator cmentarza.
 3. Administrator cmentarza może powierzyć prace opisane w § 6, pkt. 2 osobom lub firmom zewnętrznym.
 4. Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu, budowa grobowca (pieczary), budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, posadowienie ławki, jest uzyskanie zgody Administratora Cmentarza.

§6

 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Administratorem Cmentarza.
 2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Administrator Cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót.
 4. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 5. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.
 6. Administrator Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w ramach terenu cmentarnego.
 7. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.
 8. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby.
 9. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Administratorem Cmentarza.
 10. Prace prowadzone poza ustalonym czasem lub bez zezwolenia Administratora uważane są za nielegalne.
 11. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 12. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

§7

 1.  Na Cmentarzu zabrania się:
  1. zakłócania ciszy, porządku i powagi  miejsca,
  2. zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotów itp.,
  3. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających, 

§8

 1. Zarządca Cmentarza przyjmuje ofiary w szczególności za:
  1. przydzielenie miejsca pod grób tzw. placowe,
  2. użytkowanie miejsca czyli tzw. pokładne oraz jej przedłużenie po 20 latach,
  3. zezwolenie na wykonywanie prac remontowych i budowlanych,
  4. korzystanie z Cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych wykraczających poza standardowe ramy obsługi pochówku,
  5. zezwolenie na ekshumacje zwłok,
  6. zmianę dysponenta grobu.

§9

 1. Wszelkie ofiary przyjmowane są w imieniu i na rzecz Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza Parafii.
 2. Wszelkie złożone ofiary za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentarnego należą w całości do Parafii i pozostają do dyspozycji Proboszcza. 

§10

 1. Przez złożenie ofiary za przydzielenie miejsca, tzw. placowe, nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.
 2. Ofiarę za przydzielenie miejsca (placowe) składa się jednorazowo.
 3. Ofiarę za użytkowanie miejsca (pokładne) składa się na okresowo, co 20 lat.
 4. Potwierdzenie złożenia ofiar należy przechowywać bezterminowo celem udokumentowania prawa do dysponowania miejscem i/lub w przypadku korzystania z miejsca i/lub grobu w przyszłości.
 5. Złożone ofiary nie podlegają zwrotowi.
 6. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
 7. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie ofiary, Zarząd Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 8. Osobie, która pomimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej ofiary, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.
 9. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarządca Cmentarza.
 10. Po wygaśnięciu ofiary za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia ofiary 20-letniej.
 11. Przedłużenie prawa do dysponowania na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary 20-letniej.
 12. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.
 13. W przypadku nie wniesienia ofiary w terminie, za zgodą Zarządu Cmentarza, możliwe jest przywrócenie praw do grobu.
 14. Po wygaśnięciu ofiary 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia dzierżawy,  przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

§11

 1. Dysponentem nowego grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. placowe i pokładne
 2. Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. pokładne.
 3. Do dysponowania wolnym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego Dysponenta  według podanej kolejności:
  1. pozostały małżonek/ka/,
  2. krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./,
  3. krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./,
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 4. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
 5. Posiadanie prawa o którym umowa w ust. 1, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
 6. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą lub Administratorem Cmentarza. 

§12

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
  1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,
  2. na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,
  3. na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.
 2. Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty za dzierżawę.

§13

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym:
  1. karty zgonu,doku
  2. mentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.
 2. W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM